Docker搭建webgoat

虚拟机:Ubuntu18 服务器版

开始搭建

  1. 在虚拟机上安装docker;
  2. $ sudo docker search webgoat 查找webgoat镜像;
  3. $ sudo docker pull webgoat/webgoat-8.0 拉取镜像;
  4. $ sudo docker run -dt --name webgoat -p 8080:8080 --rm webgoat/webgoat-8.0 开启镜像服务;
  5. 使用浏览器访问:ip:8080/WebGoat 即可;
  6. 自己创建账户登录,即可使用,全英文界面可能对和我一样的英语白痴来说不太友好;

网上看到一些其他的开启镜像的方法,我使用的时候一直卡着启动不了。

联合搭建webgoat与webwolf

  1. 使用docker拉取镜像: sudo docker pull webgoat/goatandwolf
  2. 启动镜像:sudo docker run -d -p 8081:8080 -p 9090:9090 -e TZ=Europe/Amsterdam webgoat/goatandwolf

可能会出现浏览器兼容问题

最后修改于:2021年03月31日 21:41

添加新评论